Polityka prywatności

Polityka prywatności
informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 

I. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Łukasz Latała, właściciel firmy Centrum Naukowo Badawcze ModernLab Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371.

zwany dalej „Firmą”.

 

II. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Firmę w następujących celach:

 1. udzielenia odpowiedzi na kierowane do Firmy pytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia,
 2. przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Firmę lub usługę świadczoną przez Firmę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
 3. zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 4. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
 5. marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Firmę lub usług świadczonych przez Firmę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 6. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń wobec Firmy w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności, lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Firmy, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 7. archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;
 8. badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;
 9. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. W tym celu Firma stosuje monitoring wizyjny oraz kontroluje wstęp do siedziby Firmy i na teren zarządzany przez Administratora. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane dla żadnych innych celów. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

 

III. Kategorie przetwarzanych danych osobowych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

Firma przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • podstawowe dane identyfikacyjne,
 • dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne.

 

IV. Udostępnienie danych osobowych (odbiorcy danych)

Państwa dane mogą być udostępniane przez Firmę następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu tj.
  biuro rachunkowe, firma informatyczna, kurier, firma windykacyjna.

 

V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Firma nie przekazuje Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

VI. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Firmę lub usługę świadczoną przez Firmę,
 2. obowiązywania umowy zawartej z Firmą, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 3. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Firmę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Firmy, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
 4. niezbędny dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług świadczonych przez Firmę, do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania, cofnięcia zgody, jeśli dane były przetwarzane na podstawie tzw. zgody marketingowej lub podjęcia decyzji przez Firmę o ich dezaktualizacji.

 

VII. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Firmę Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, tj. żądania, aby Firma ograniczyła przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem Firma posiada nieprawidłowe dane lub gdy Firma przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chcecie Państwo aby były one usuwane, z uwagi na potrzebę ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora, tj. prawo do otrzymania od Firmy w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe dotyczące Państwa, które zostały nam dostarczone przez Państwa na podstawie umowy lub Państwa zgody. Możecie także Państwo zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w efekcie czego Firma nie będzie przetwarzać Państwa danych w tym celu,
 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Firma będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Centrum Naukowo Badawcze ModernLab Łukasz Latała Państwa danych osobowych w celach i na zasadach określonych powyżej, proszę o wysłanie odpowiedzi na niniejszego e-maila o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w e-mailu skierowanym do mnie przez Centrum Naukowo Badawcze ModernLab Łukasz Latała”. Zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia, zgoda osoby, której dane dotyczą może również przybrać formę wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 

Jeżeli zatem nie odpowiecie Państwo na niniejszego e-maila we wskazany wyżej sposób, ale zamiast tego przystąpicie do realizacji umowy zawartej z Centrum Naukowo Badawcze ModernLab Łukasz Latała lub podejmiecie wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, Centrum Naukowo Badawcze ModernLab Łukasz Latała uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny.

 

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

w formie pisemnej na adres:

 

Centrum Naukowo Badawcze ModernLab Łukasz Latała, ul. Północna 10, 45-805 Opole

 

drogą e-mailową na adres: biuro@modernlab.pl

 

Wniosek powinien, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

 • z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek
 • jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres e-mail, itp.);
 • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe itp.)

 

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

 

Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub radcę prawnego lub adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację jego autentyczności.
Odpowiedź na zgłoszenie powinna być udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

 

Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

 

Zasady pobierania opłat

Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku:

 • zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna); w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia

  opłaty w wysokości np. 30 zł. Powyższa opłata uwzględnia koszty administracyjne związane z realizacją żądania.

 • zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych; w takim wypadku Administrator może zażądać

  uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł. Powyższa opłata uwzględnia koszty prowadzenia komunikacji oraz koszty związane z podjęciem żądanych działań.

 

W przypadku kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VIII. Źródło pochodzenia danych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

Państwa dane osobowe mogą pochodzić od klienta naszej Firmy, ze strony internetowej Państwa firmy, Państwa publicznego profilu LinkedIn, ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

IX. Wymóg podania danych

Podanie Państwa danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt II powyżej, dla:

 1. rozpatrzenia wniosku/zapytania o produkt oferowany przez Firmę lub usługę świadczoną przez Firmę, a konsekwencją niepodania Państwa danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku/zapytania o produkt oferowany przez Firmę lub usługę świadczoną przez Firmę,
 2. zawarcia i wykonania umowy zawartej z Firmą, a konsekwencją niepodania Państwa danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z Firmą,
 3. świadczenia usług przez Firmę, a konsekwencją niepodania Państwa danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Firmę,
 4. rozpatrzenia reklamacji lub skargi, a konsekwencją niepodania Państwa danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,
 5. otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Firmę lub usług świadczonych przez Firmę, a konsekwencją niepodania Państwa danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

 

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Firmę lub usług świadczonych przez Firmę.

 

 

Polityka Cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Podaj dane dostępowe do oferty.

Wypełnij formularz aby uzyskać dostęp do oferty

X

Na podany adres email zostaną wysłane dane dostępowe do oferty.

  captcha

  Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Łukasz Latała, właściciel firmy Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce prywatności. W przypadku udzielenia zgód, o których mowa poniżej, cele te zostały określone w formułach tych zgód. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora tych danych, którego przykłady opisujemy w Polityce prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem:
  e-mail: biuro@ladrob.pl

  rozwiń

  przez Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371 jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371.

  rozwiń

  przez Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371 i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371 na wyżej podany adres e-mail. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371.

  rozwiń

  Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371 i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371 na wyżej podany numer telefonu w celach handlowych i marketingowych. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371.

  X